BIRO PROSTOR

           
     

biro za arhitekturo in urbanizem

           
     

| naslovnica | o biroju | arhitekturni projekti | javni prostori | prostorsko načrtovanje | strokovni članki |

   
                   
     

V prvem obdobju je urbanistično načrtovanje predstavljalo pretežni del dejavnosti biroja. V biroju je bil izdelan velik del lokacijskih dokumentacij za različne posege v prostoru Gornjega Posočja, vključno z velikim delom popotresne obnove objektov po letu 1998. S spremembo zakonodaje pa se je urbanistično načrtovanje zlilo v enovito celoto z arhitekturnim projektiranjem.

 

Pomembnejši projekt urbanističnega načrtovanja v polpreteklem obdobju predstavlja izdelava strokovnih podlag in vse prostorske dokumentacije za zagotovitev nadomestnih stanovanjskih hiš v Logu pod Mangartom po sprožitvi zemeljskega plazu Stovže, s katero je bilo potrebno v naselje čim bolj "organsko" umestiti 16 novih stanovanjskih hiš. Specifičen in širši pristop pa je zahtevala priprava idejnih rešitev za odvzem rečnih naplavin (gramoza) iz več lokacij vzdolž reke Soče, s katerimi so si zasebniki iz Posočja pridobili državno koncesijo za to dejavnost.
 

 

Današnje aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja usmerjamo predvsem v izdelavo strokovnih podlag  za spremembe občinskih prostorskih aktov za različne naročnike, ter v strokovno pomoč naročnikom in tudi občinam pri pripravi občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

   
     
 
       
     
 
       
                   
     
 
       
     
 
         
                   
      Iz strokovnih aktivnosti v preteklosti: Raziskovalna naloga
Vizija celovitega mestnega središča Nove Gorice
Nova Gorica, 1990-91